ఎవరో తెలియదు

By Beerelli Chakradharr (Author)

Language : Telugu
Pages : 98
Paperback ISBN : 9789356753891
Currency Paperback
Us Dollar US$ 20.74

Description

ఒక కాలనీ చేయ రాని పాపం చేస్తుంది కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత హత్యలు జరుగుతూ ఉంటాయి . కాలనీ వారు చేసిన పాపం ఏమిటి?అవి ఆగింది ఎప్పుడు?శ్రీనివాస్ ఎవరూ?


About Contributor

Beerelli Chakradharr

Beerelli chakradharr his passion is to write a book.he wants to be a writer.he is studying and also writing books.


Genre

Art : Techniques - General

Art : Techniques - General

Art : Techniques - General