ఒక్కసారి - మోహిని కథ

By Mantri Pragada Markandeyulu (Author)

Language : Telugu
Pages : 174
Paperback ISBN : 9789356754874 Buy Paperback
Currency Paperback
Rupees ₹ 699.00

Description

ఒక్కసారి - మోహిని కథ (ఈ కథ నిజంగా జరిగిన కథ. 60 సంవత్సరాల క్రిందట జరిగిన కథ)


About Contributor

Mantri Pragada Markandeyulu

Novelist, Story and Song Writer, a Poet. Trainer in Management Programs and Personality Development Programs. Retired Public Sector Enterprise Officer.


Genre

Fiction : Horror - General

JUVENILE FICTION / Comics & Graphic Novels / Horror

Fiction : Erotica - Science Fiction, Fantasy & Horror