വേദ സത്യം - ഐക്യം

By ദീപക് പ്രമാണിക് (Abridged by)

Language : Malayalam
Pages : 149
Paperback ISBN : 9789356753952
Currency Paperback
Us Dollar US$ 10.04

Description

ശ്രീരാമകൃഷ്ണദേവൻ തന്റെ ശിഷ്യന്മാരുമായും മനുഷ്യവർഗവുമായും അദ്ദേഹം നടത്തിയ നിർദ്ദേശങ്ങളിലും സംഭാഷണങ്ങളിലും വേദാനുഭവങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്തിയ അഭിപ്രായങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും പുസ്തകത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം, ജിബൻകൃഷ്ണ തന്റെ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിച്ചതും ആയിരക്കണക്കിന് മനുഷ്യർ സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിച്ചതുമായ വേദപരാമർശങ്ങളുള്ള വേദാനുഭവങ്ങൾ, എഴുത്തുകാരന്റെ പൂർണ്ണതയും സത്യസന്ധതയും തെളിയിക്കുന്ന വേദാനുഭവങ്ങളും ഇവിടെ പ്രതിപാദിക്കുന്നു. വായനക്കാർ തന്നെ സത്യം അനുഭവിച്ചേക്കാം, അപ്പോൾ അവർക്ക് സ്വന്തം നിഗമനത്തിലെത്താൻ എളുപ്പമായിരിക്കും.


About Contributor

ദീപക് പ്രമാണിക്

ഞാൻ വിരമിച്ച ഹോർട്ടികൾച്ചറിസ്റ്റ് കം ലാൻഡ്‌സ്‌കേപ്പ് ഡിസൈനറാണ്. 1974 മുതൽ ഞാൻ ഒരു ബംഗാളി മാസികയുടെ എഡിറ്റർമാരിൽ ഒരാളായി ബന്ധപ്പെട്ടു. ലാൻഡ്‌സ്‌കേപ്പിംഗിനെക്കുറിച്ചുള്ള എന്റെ സ്വന്തം പ്രൊഫഷണൽ പുസ്തകങ്ങൾക്ക് പുറമേ, ദിവ്യസ്വപ്‌നങ്ങളെയും വൈദിക ആരാധനയെയും കുറിച്ച് ബംഗാളി ഭാഷയിൽ പതിനേഴു പുസ്തകങ്ങൾ ഞാൻ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷമായി, ഈ ബംഗാളി പുസ്തകങ്ങൾ ഗൂഗിൾ വിവർത്തനത്തിലൂടെ വിവിധ ഭാഷകളിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യുന്നതിൽ ഞാൻ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. dipak1941@gmail.com


Genre

Religion : Hinduism - General